ahead_title

Privacy Policy นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Ahead ! Fest Thailand

AHEAD ! FEST THAILAND เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.aheadfestthailand.com เมื่อท่านสมัครบัญชีใช้งานผ่าน AHEAD ! FEST THAILAND ท่านจะถือว่าเป็น ผู้ใช้บริการ และในการให้บริการแก่ท่าน เรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

AHEAD ! FEST THAILAND ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกท่าน จึงมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับ และป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้บริการรับทราบ โดยนโยบายฉบับนี้จะไม่รวมถึง เว็บไซต์แอปพลิเคชั่นและบริการอื่นๆของบุคคลที่สามที่อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็ปไซต์ AHEAD ! FEST THAILAND ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ที่บริษัทไม่มี อำนาจ ควบคุม และเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องศึกษานโยบายเหล่านั้นแยกต่างหาก

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.aheadfestthailand.com เช่น การลงทะเบียนผ่านระบบสมาชิกเว็บไซต์ (Membership) การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลลักษณะการใช้งานบนเว็บไซต์ (Cookies)

AHEAD ! FEST THAILAND จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ โดยอาจมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ www.aheadfestthailand.com และคอนเทนต์ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับ AHEAD ! FEST THAILAND เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการใช้งานเว็บไซต์
2. ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของ Ahead ! Fest Thailand ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน
3. ใช้ในการสื่อสารกับท่านทางโทรศัพท์ อีเมล ข้อความทางมือถือ และข้อความทางโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงการแนะนำและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ และการสำรวจความคิดเห็นของท่าน

หมายเหตุ
คุ้กกี้ (Cookies) คือไฟล์หรือส่วนของข้อมูลเล็ก ๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการ ใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด โดยท่านสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม การปิดใช้งานคุ้กกี้จะส่งผลให้เกิดการปิดใช้งานฟังก์ชั่นและคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์นี้ด้วย ดังนั้นขอแนะนำให้ท่านเปิดการใช้งานคุ้กกี้ไว้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
AHEAD ! FEST THAILAND จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการยินยอมจากท่าน หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้กับบริการอื่นที่จำเป็นต้องทราบ เช่น ผู้ให้บริการด้านอีเมล เพื่อสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลบางส่วน เมื่อมีการร้องขอตามคำสั่งทางกฎหมาย จากหน่วยงานทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย และปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของ AHEAD ! FEST THAILAND พนักงาน และผู้ใช้เว็บไซต์ท่านอื่น

การแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
AHEAD ! FEST THAILAND ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล รวมไปถึงการการเปิดเผย และปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการ โดยบริษัทแนะนำให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่าน อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ www.aheadfestthailand.com ซึ่งเป็นนโยบายที่ปรับปรุงล่าสุด

หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ AHEAD ! FEST THAILAND ขอ สงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้บริการ ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ AHEAD ! FEST THAILAND จะถือว่า ยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ
คำสงวนสิทธิ์ AHEAD ! FEST THAILAND

 • เนื้อหาทั้งหมด (ข้อความ เครื่องหมายการค้า ภาพประกอบ วีดีโอ ภาพถ่าย กราฟิก ไฟล์ การออกแบบ การจัดวาง ฯลฯ) สงวนลิขสิทธิ์ และเป็นทรัพย์สินของ Ahead ! Fest Thailand © Copyright 2021
 • ห้ามมิให้รวม ทำซ้ำ ถ่ายโอน เปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครอง หรือเผยแพร่ในโปรแกรมอื่นหรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือนำไปใช้โดยวิธีการอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง
 • ความคิดเห็นหรือตัวอย่างใด ๆ ที่แสดงโดยวิทยากร ผู้ดำเนินรายการ หรือผู้เข้าร่วมในงาน Ahead ! Fest Thailand เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ได้เป็นความคิดเห็น ของ Ahead ! Fest Thailand
 • Ahead ! Fest Thailand ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดในการแนะนำผู้เข้าร่วม ให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสม และไม่สนับสนุนหรือยุยงให้เกิดพฤติกรรมอคติต่อบุคคล ชุมชน ประเทศ รัฐบาล ศาสนาหรือวัฒนธรรมที่อาจทำให้เกิดความขุ่นเคืองหรือเป็นการทำร้ายผู้อื่น หรือ ส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ อย่างไรก็ตาม หากสิ่งนี้เกิดขึ้น Ahead ! Fest Thailand จะเข้าแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วมถูกจำกัดไม่ให้เข้าร่วมงานพิ่มเติม ในกรณีที่ร้ายแรง ผู้เข้าร่วมที่กระทำผิดอาจถูกแบนจากกิจกรรมทั้งหมดในอนาคต
 • เว็ปไซต์อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเนื้อหา การโฆษณา หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงว่า Ahead ! Fest Thailand ไม่รับผิดชอบโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือทรัพยากรใด ๆ ที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์ดังกล่าว
 • ข้อมูล ลิงก์ หรือข้อความอื่นๆ ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย Ahead ! Fest Thailand ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Ahead ! Fest Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

COMMUNITY GUIDELINE แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้เว็ปไซด์และโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับ AHEAD ! FEST THAILAND

เราคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมทุกคนทำความเข้าใจกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ AHEAD ! FEST THAILAND โดยเป้าหมายของเราคือการสร้างคอมมูนิตี้ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วม พูดคุย และถามคำถามได้ อย่างไรก็ตามเราขอให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นบวก โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้


 • ห้ามสนับสนุนหรือยุยงให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรืออคติต่อบุคคล ชุมชน ประเทศ รัฐบาล ศาสนาหรือวัฒนธรรมที่อาจทำให้เกิดความขุ่นเคืองหรือเป็นการทำร้ายผู้อื่น รวมไปถึงการส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ
 • ห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในทุกรูปแบบ เช่น ภาษาที่ไม่เหมาะสม การเหยียดเชื้อชาติ ศาสนาและสีผิว หรือการคุกคามทางเพศ
 • ห้ามรบกวนหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อเข้าร่วมการประชุมหรือเวิร์คช้อปออนไลน์ (เช่น “การซูมบอมบ์”) 
 • ห้ามสร้าง/มีส่วนทำให้เกิดภัยคุกคามด้านความปลอดภัย หรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในคอมมูนิตี้
 • ห้ามทำการบันทึกหรือแจกจ่ายเสียงหรือภาพจาก AHEAD ! FEST THAILAND ในสื่อใดๆ (ผ่านโซเชียลมีเดียหรือวิธีการอื่นใด) โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก AHEAD ! FEST THAILAND  อย่างชัดแจ้ง 
 • ห้ามคัดลอกหรือจับภาพหน้าจอของคำถามคำตอบหรือกิจกรรมห้องสนทนาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก AHEAD ! FEST THAILAND อย่างชัดแจ้ง

AHEAD ! FEST THAILAND ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสมและลบแหล่งที่มาของการโพสต์เหล่านั้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการที่ฝ่าฝืนกฎที่กล่าวมาข้างข้นอาจถูกแบนออกจาก AHEAD ! FEST THAILAND โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ AHEAD ! FEST THAILAND